5 Star Oriental Medicine

Acupuncture and Herbal Medicine

Products

5 Star carries products by Standard Process, Life Extension, Mayway, Blue Ridge Hemp, and more. Inventory is subject to change; please call to confirm availability and pricing. Special orders are available. 

Standard Process

A-F Betafood

Antronex

Betafood

Biost

Calcium Lactate

Cardio Plus

Catalyn

Catalyn GF

Cataplex A-C-P

Cataplex B

Cataplex B12

Cataplex C

Cataplex D

Cataplex E

Cataplex F

Cataplex G

Chlorophyll Complex

Collagen C

Congaplex

Congaplex Chewable

Cruciferous Complex

Cyruta

Cyruta Plus

Drenamin

e-Poise

Ecinacea-C

E-Manganese

Folic Acid B12

For-Til B12

Glucosamine Synergy

Hemp Oil Complex

Immuplex

Iplex

Ligaplex

Livaflex

Magnesium Lactate

Multizyme

Neuroplex

Neurotrophin PMG

Niacinaminde B6

OPC Synergy

Okra Pepsin E3

Organically Bound Minerals Pneumotrophin PMG

Prolamine Iodine

ProSynbiotic

Ribonucleic Acid

SP Green Food

SP Cleanse

St. John’s Wort-IMT

Thymex

Trace Minerals-B12

Tuna Omega-3 Oil

Zypan

MediHerb by Standard Process

Artemisinin Complex

Ashwagandha Complex

Astragalus Complex

Boswellia Complex

Chaste Tree

Gymnema

Herbal Throat Spray

Herba Vital

Liv Co

Livton Complex

Metabol Complex

Milk Thistle Forte

Nevaton Forte

Rhodiola & Ginseng

St. John’s Wort 1.8g

Thyroid Complex

Tribulus

Turmeric Forte

Viranon

Wild Yam Complex

Life Extension

Advanced Curcumin Elite

Brite Eyes II

Buffered Vitamin C Powder

Liquid Melatonin

Liquid Vitamin D

MacuGuard

Magnesium Caps

Super Omega-3 Plus

Super R-Lipoic Acid

Super Selenium Complex

Super Ubiquinol CoQ10

CBD Oil Products

R + R Medicinals
Hemp Extract Tincture, 30ml, 500mg CBD, Fresh Peppermint

Hemp Extract Tincture, 30ml, 1000mg CBD, Unflavored or Fresh Peppermint

Hemp Extract Infused Cream, 2.5fl oz, 1000mg CBD

Hemp Extract Gummy Rings x30, 25mg CBD per gummy

Pure Ratios

CBD Hemp Oil Transdermal Reservoir Patch, 40mg


Sisters of the Valley

CBD Salve


Blue Ridge Hemp
CBD Infused Hand & Body Lotion, 8 oz, 100mg CBD

CBD Infused Massage & Body Oil, 8 oz, 100mg CBD

Muscle Care CBD Infused Gel

2 oz, 200mg CBD

Joint Care CBD Infused Salve
2oz, 200mg CBD


Blue Ridge Hemp

CBD Infused Roll On Essential Oils, 10 ml, 50mg CBD

-Breathe Easy & Focus
-Joint Care

-Calm & Relax

-Muscle Care

-Headache & Stress

Golden Spiced Coconut Oil
8 oz, 250mg CBD

Premium CBD Tincture
1oz, 1000mg CBD

Starwest Botanicals

Essential Oils
A​nise

Basil, Sweet

Benzoin

Bergamot

Cassia

Cedarwood

Cinnamon Leaf

Citronella

Clary Sage

Clove Bud

Cypress

Eucalyptus

Essential Oils

Frankincense

Geranium

Ginger

Grapefruit

Juniper Berry

Lavender

Lemon

Lemongrass

Lime

Mandarin

Myrrh

Orange, Sweet

Essential Oils
Oregano

Patchouli

Peppermint

Pine Needle

Rosemary

Sage

Spearmint

Tangerine

Tea Tree

Thyme

Vetiver

Ylang Ylang

Organic Tea Blends
Memory Tea

Calming Rest Tea

Bladder Support Tea 

Joint Support Tea

Stay Well Tea

Energy Adjustment Tea

Liver Cleanse Tea

Turmeric Chai Tea

Plum Flower

An Mien Pian

Ba Zheng Wan (Eight Righteous)

Bai He Gu Jin Wan (Lillium)

Bao He Wan

Bi Xie Sheng Shi Wan (Subdue the Dampness)

Bi Yan Pian

Bu Nao Pian

Bu Yang Huan Wu Wan (Great Yang Restoration)

Bu Zheng Yi Qi Wan (Central Chi)

Cang Er Zi Wan (Upper Chamber)

Chai Hu Long Gu Mu Li Wan

Chai Hu Shu Gan Wan (Bupleurum Shu Gan)

Chan Xin Lian

Chaclan Xiong Wan (Ligusticum)

Da Bu Yin Wan (Abundant Yin)

Da Chai Hu Wan (Major Bupleurum

Da Huang Jiang Zhi Wan

Dang Gui Si Ni Tang

Dang Gui Si Wi Wan (Angelica Si Ni)

Du Huo Ji Sheng Wan (Solitary Hermit)

Er Xian Wan (Two Immortals)

Gan Mai Da Zao Wan (Serene Spirit)

Gan Mao Ling

Ge Jie Da Bu Wan (Gecko Tonic)

Ge Xia Zhu Yu Wan (Stasis in the Lower Chamber)

Gui Pi Wan

Gui Zhi Fu Ling Wan (Cinnamon & Poria)

Huang Lian Su Wan (Coptis)

Huo Luo Xiao Ling Wan (Red Vessel)

Jia Wei Xiao Yao Wan (Free & Easy Wanderer Plus)

Jin Gui Shen Qi Wan (Golden Book)

Jing Fang Bai Du Wan (Release the Exterior)

Kai Kit Wan

Li Dan Pian

Liu Jun Zi Wan (Six Gentlemen)

Pe Min Kan Wan

Ping Wei Wan (Calm Stomach)​

Lu Wei Di Huang Wan (Six Flavor)

Long Dan Xie Gan Wan (The Snake & The Dragon)

Ming Mu Di Huang Wan

Mu Xiang Shun Qi Wan

Nu Ke Ba Zhen Wan (Women’s Precious Teapills)

Qi Ju Di Huang Pian

Qi Ju Di Huang Wan (Lycii Chrysanthemum)

Sha Shen Mai Men Dong Wan (Autumn Rain)

Shao Fu Zhu Yu Wan (Stasis in the Lower Palace)

Shen Mai Wan (The Great Pulse)

Shen Tong Zhu Yu Wan (Great Invigorator)

Shu Gan Wan (Soothe Liver)

Si Ni Wan (Four Pillars)

Si Wu Wan (Four Substances)

Tao Ren Wan (Peach Kernel)

Tian Ma Gou Teng Wan

Tian Qi Du Zhong

Tian Wang Bu Xin Wan (Emperor’s Teapills)

Tong Qiao Huo Xue Wan

Wen Dan Wan (Rising Courage)

Wu Ji Bai Feng Wan (White Phoenix)

Wu Wei Xiao Du Wan (Five Flavor)

Xiang Sha Yang Wei Wan (Fortify Stomach)

Xiao Chai Hu Wan

Xiao Yao Wan (Free & Easy Wanderer)

Xin Yi Wan (Magnolia Flower)

Xue Fu Zhu Yu Wan (Stasis in the Mansion of Blood)

Xan Hu Suo Zhi Tong Wan (Great Corydalis)

Yang Rong Wan (Cultivate Splendor)

Yao Tong

Yi Guan Jian Wan (Linking Decoction)

Yin Chiao Chieh Tu Pien

You Gui Wan (Right-side Replenishing)

Yu Ping Feng Wan (Jade Screen)

Zhi Bai Di Huang Wan (Eight Flower Rehmannia)

Zuo Gui Wan (Left-side Replenishing